[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 3.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 3":

I'm Seller for: CC, CVV US,UK,CA, EURO,AU, Italian,Japan,France,...all cc. Paypal verify, Software Spam mail mail list, code PHP,Shop Admin and CC fullz info, CC DOB, Dump, Banklogin, Pri sock....Domain hosting.
If you want to test you must send money for me

Contact me if you need it: YahooID: ducanh_hacker

You Send money => I send cvv2 good

Payment via LR

v

Sell Paypal account US reg 3 month ago: 18$/1 acc: Verified

Sell Paypal account US: 10$/1 acc: Verified

Sell Bank account info US: 7$

Sell PVN to ----> US : 8$/month ( Fake IP US)

Sell Visa Debit US : 120$

"Sell cvv US UK AU EU full info live 100% good price

1 Sock live = 1$/1sock live > 5day

1 US CVV( visa) = 2$/cvv

1 US CVV( master) = 2$/cvv1

1US CVV(Amex,dis) = 3$/cvv

1UK CVV(visa, Mc) = 3$/cvv

1 Uk check bins= 12.5$/1cvv

1 Ca CVV = 8$/CVV

1 EU CVV = 12$/CVV

1 AU CVV = 8 $/CV

1 US CVV full info = 100$/CVV

1 UK CVV full info = 150$/CVV

1 Paypal with pass email = 80$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 30$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 1000$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

PLANS FOR US CCS RANDOM (2$/1 CCS)

You pay : 20$ -> You get : 10 ccs

You pay : 50$ -> You get : 28 ccs

You pay : 100$ -> You get : 57 ccs

You pay : 200$ -> You get : 118 ccs

You pay : 500$ -> You get : 280 ccs

You pay : 900$ -> You get : 570 ccs

PLANS FOR UK CCS RANDOM(4$/1 CCS)

You pay : 50$ -> You get : 15 ccs

You pay : 120$ -> You get : 40 ccs

You pay : 280$ -> You get : 82 ccs

You pay : 480$ -> You get : 165 ccs

You pay : 1500$ -> You get : 410 ccs

You pay : 3000$ -> You get : 820 ccs

1 US CVV full info = 150$/CVV

1 UK CVV full info = 200$/CVV

1 Paypal with pass email = 100$/paypal

1 Paypal don't have pass email = 50$/Paypal

1 Banklogin us (personel) = 500$

1 Banklogin us company = 1000$

1 Banklogin uk (personel)= 1000$

1 Banklogin uk company= 1500$

Ship any thing 20% product. Laptop ... iphone...vv

Drop any think 20% pro
----? ch? tôi d?ng ra nh?n hàng shíp c?a t?t c? các b?n trên toàn c?u ....uy tín 100% và v?i giá gi? nh?t 10% ---- r?t mong các b?n ?ng h? ----
------- in that I stand out delivery of all your ship worldwide reputation .... 100% and 10% for most rag ---- hope you support ----
ID:goodsell_fresh@yahoo.comĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:57 Ngày 25 tháng 7 năm 2011