[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Việt Nam body Painting 2011.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Việt Nam body Painting 2011":

sao la.i ko phag? the^'ba^y h o^g la` nguo`i vE~ hi`h nhu va^.y no' tu.t he^'t do^` ra og nnhi`n dA~ the`m me. no' ro^`i nhu to^i la` to^i phag xog ro^`i to^i mo'i ve~ hi`nh cho kon na`y...:))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:46 Ngày 26 tháng 6 năm 2011