[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

djs me caj thang g0c nhjn` may x0a h0^. em n0 thj sa0 dm kaj thang tjnh ban nay ta0 mah gap may ta0 danh ch0 may chet' :@Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:29 Ngày 10 tháng 6 năm 2011